Bemutatkozás

„A korai nevelés a legfontosabb.

Amit az ember gyermekként lát,

az segít egész életében, hogy a jó felé orientálódjék.

A nevelésben minden a lelkiségtől és módszertől függ.”

(Gróf Brunszvik Teréz)


   Óvodánk, a Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda 1876 óta működik egy régi, de szépen felújított műemlék jellegű épületben. Nagy pedagógiai múlttal rendelkezik, az első Budapesti Óvónőképző Intézet valamikori gyakorló óvodája.

   Hagyományaira és erkölcsi értékeire építve valósítunk meg egy olyan gyermekközpontú nevelést, melyben a gyermek szabadon játszik, és nagyfokú érzelmi biztonságának megteremtése mellett megkapja mindazt a nevelői gondoskodást, ami lelkileg, szociálisan és értelmileg személyiségének egészséges kibontakoztatásához szükséges. Valljuk, hogy a gyermek fejlődésének alapja a féltő-óvó, gondoskodó szeretet, a nyugodt, biztonságos légkör.

   Óvodánk 4 csoportos. Csoportjaink homogén összetételűek. Biztosítottak mindazok a feltételek, amelyek az óvodáskorú gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez ideális körülményeket teremtenek. Minden csoportunkban 2 óvónéni foglalkozik a gyermekekkel, munkájukat 1dadus is segíti. Csoportszobáink otthonosak, jól felszerelt tornateremmel és udvarral rendelkezünk.

   A játék a gyermek legelemibb szükséglete, alapvető tevékenységi formája, a személyiség fejlesztésének eszköze. Az általunk kitűzött célok megvalósulása érdekében kiemelkedő helyet foglal el nevelőmunkánkban a játék, melyben él és fejlődik a gyermek, a mozgás, mint az óvodáskorú gyermekek lételeme, az anyanyelv, mint a kifejezés legfontosabb eszköze és a szeretet pótolhatatlan ereje.

   Nevelésünket sokszínűen, az egyéni és az életkori szükségleteket, különböző képességeket figyelembe véve szervezzük meg. Biztosítjuk azt a jogos elvárást, hogy a gyermekek egyéni ritmusuknak megfelelően fejlődjenek olyan nyugodt, biztonságot sugárzó légkörben, ahol egyéniségüket tiszteletben tartják.

   Az óvodai nevelés folyamatjellegű, az óvodába lépéssel veszi kezdetét. Óvodáskor végére iskolára alkalmas gyermeket bízunk a szülőkre. A nevelő munkát óvodánkban fejlesztő pedagógus és logopédus szakember segít.

   A gyermek egyéni adottságainak, képességeinek, készségeinek figyelembevételével tervezzük meg a gyermekek fejlesztésének lehetőségeit. Figyelembe vesszük az érés folyamatait, olyannak fogadjuk el a gyermeket, amilyen, hozzá igazítjuk a fejlesztést. Testvériskolánk az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium. Kapcsolatunk hosszú évek tapasztalataira épülve közös elvek és értékrend alapján könnyíti meg az elő osztályba készülő gyermekeink iskolai beilleszkedését.

   Óvodánkban a sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül szakértői véleménnyel rendelkező organikus okra vissza nem vezethető enyhébben hallássérült, nagyothalló gyerekek integrált óvodai nevelése valósulhat meg.

    Valljuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek is teljes ember. Megfelelő, elfogadó fejlesztő hatású környezetben kell hogy éljen, fejlődjön. Olyan pedagógiai környezetet alakítunk ki, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik.

   Környezeti nevelés terén végzett hatékony munkánkért óvodánk 2009-ben és 2014-ben elnyerte a kitüntető ,,Zöld Óvoda” címet.

   A hagyományápolás kiemelt szerepet kap intézményünkben. Nagy történelmi múltú óvdánkban komoly hangsúlyt kap ezen kívül az erkölcsi nevelés, mert ez alapozza meg a gyermek szocializációját.

   Az 1991-ben létrehozott Óvodavédő Egylet segítségével a nevelőtestület és a szülők támogatásával biztosítjuk óvodánk hagyománytisztelő és ápoló tevékenységét. Megszervezzük az óvodai élet ünnepeit, ünnepélyeit, életben tartjuk hagyományait.

   Évente megrendezzük a Szülők–Nevelők bálját, amely hozzájárul a jó kapcsolat megerősítéséhez. Hagyomány a szülők által szervezett karácsonyi jótékonysági koncert. Nagycsoportosaink szerepelnek a Plébánián, az Idősek Otthonában. Megünnepeljük a Víz világnapját, a Föld napját, közösen ültetnek a szülők palántákat gyermekeikkel az udvaron. Rendszeresen kirándulunk, a nagyok egy egész hetet tölthetnek az Önkormányzat üdülőjében az óvónénikkel.

   A családi nevelést támogatjuk. Meghatározó, hogy a gyermekeket milyen hatások érik a családban. Kölcsönös bizalomra épülő, segítségnyújtáson alapuló kapcsolatot tartunk a szülőkkel: igényeknek megfelelő beszoktatás, családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet, beszélgetések, közös programok, kirándulások, rendezvények, betekintés a gyermekek óvodai életébe. Megszervezzük az óvodai óvodai élet ünnepeit, ünnepélyeit, tudatosan erősítve a gyermekek kötődését óvodánkhoz.

   Az óvoda szolgáltatásai között szerepel, hogy a nagycsoportosok egész évben járnak úszni, korcsolyázni, számítógépes foglalkozásra.

   Az intellektuális és szociális tanulási képességek kialakulását óvodánk megalapozza. Az alapellátáson túl az alábbi lehetőségekkel lehet élni: néptánc, láb és testtartást javító torna, játékos német foglalkozás, balett, foci.a