Különös közzétételi lista

 

Az óvoda hivatalos neve:

Oktatási azonosító:

 

Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda

034365

Székhely elérhetőség:

 

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

Tel: +3613224060

e-mail: brunszvikovi@gmail.com

Óvodavezető:

 

Országhné Kun  Julianna

+3613224060

e-mail: brunszvikovi@gmail.com

Óvodavezető helyettes /mb./:

 

 

Itoya Krisztina

+3613224060

e-mail: brunszvikovi@gmail.com

Óvodatitkár:

Koroknai Rozália

+3613224060

e-mail: brunszvikovi@gmail.com

Alapító okirat száma:

 

Fenntartó, felettes szerv:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Óvodapedagógusok száma:

- 9 fő

Óvodapedagógusok végzettsége:

- 3 fő óvodapedagógus szakvizsga

- 6 fő felsőfokú óvodapedagógus

- 1 fő óvodapedagógus, rajztanári diploma

Óvodapedagógusok minősítése:

- 1 fő mesterpedagógus

- 2 fő pedagógus II.

- 6 fő pedagógus I.

Fejlesztőpedagógus:

-gyógypedagógus diploma ELTE pszichológus szak /gyes/

-helyettes: gyógypedagógus, differenciáló pedagógus

 minősítése: Pedagógus II.

Logopédus:

- 1 fő gyógypedagógus, logopédus szakvizsga

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak:

- 1 fő óvodatitkár, érettségi

- 4 fő dajka

- 2 fő érettségi

- 2 fő szakmunkás, dajkaképző

Pedagógiai asszisztens:

 

- 1 fő, érettségi

 

Egyéb alkalmazott: konyhai dolgozó:

- 1 fő

 

Óvodai jelentkezések rendje:

Az óvodai beiratkozásra, amennyiben Budapest Főváros VII. k. Erzsébetváros Önkormányzata másként nem rendelkezik, tárgy év május első hetében kerül sor.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket (szabad férőhely függvényében), a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.

 Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A beiratkozáskor be kell mutatni az óvoda által adott és megfelelően kitöltött jelentkezési lapot (a jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról). A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

A fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszám: 88 fő

Óvodai csoportok száma: 4

 • Kiscsoport: 19 fő
 • Kis-középső csoport: 21 fő
 • Nagy-középső csoport: 21 fő
 • Nagycsoport: 23 fő

 

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Az intézményben fizetendő térítési díj: 330 Ft/nap, 3x étkezés

 

 Az étkezéssel összefüggő kedvezmények:

A gyermekétkeztetés során:

Az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani, tehát ingyenes étkezést kell biztosítani, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
 • nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság.

Mindegyik esetben nyilatkozatot kell benyújtani, megjelölve, hogy mi alapján kívánja igénybe venni a kedvezményt! ( A nyilatkozat elérhető az óvoda irodájában és az óvoda honlapján!)

 Nyári szünidei gyermekétkeztetés:

 • · Az HH/HHH-s gyermek részére – az óvoda zárva tartása alatt- a déli meleg főétkezést az állam ingyen biztosítja. Az óvoda zárva tartásának időtartama alatt, a mindenkor hatályos kapcsolódó törvényeknek, miniszteri és kormányrendeleteknek, valamint Erzsébetváros Képviselőtestülete döntéseinek, határozatainak és rendeleteinek megfelelően biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést, melyről a helyben szokásos módon hirdetmény útján értesíti a szülőket. Hivatkozva: 2015. évi LXIII. tv. az 1997.évi XXXI. tv. módosításáról 328/2011 (XII. 29.) Kormányrendelet 239/2016. (V.18.) Képviselő-testületi határozat
 • · A szülőnek a jogosultságot megállapító határozat és a nyilatkozatot, amivel igénybe kívánja venni a zárás időtartam az étkezést
 • · Az igénybevétel előzetes igénybejelentéshez kötött!

 

 Az intézmény nyitva tartási rendje:

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik (hétfőtől-péntekig).

Az óvoda nyitva tarása 6,00 órától-18,00 óráig, a gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik.

 

Óvodai nevelés év rendje:

A nevelési év 2018. szeptember 01 - 2019. augusztus 31-ig tart.

Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően.

Nyári zárva tartás:

A nyári zárva tartás időtartama 4 hét: 2019. 07. 22. - 08. 16.

Nevelés nélküli munkanapok:

A 2018-2019-es nevelési évben a nevelőtestület részére a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra óvodánkban öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használunk fel, mely időpontokról a szülőket 7 nappal megelőzően értesítjük.

 

 

Felhasználás tárgya

 

1.

Évindító szakmai nap /Nevelőtestületi értekezlet/

2018. augusztus 31.

2.

Mentálhigiénés szakmai nap
/tréning /

2018. szeptember 21.

3.

Szakm. dokumentumaink

2019. január 26.

4.

Nevelési Értekezlet

2019. március 10.

5.

Nevelési Év Záró Szakmai Nap

2019.  június 07.

 

A törvény által engedélyezett 5 nevelés nélküli munkanapból két nap szakmai program (belső/külső továbbképzés, a PP cél és feladatrendszerét támogató tanulmányi kirándulás, jó gyakorlatra vehető igénybe.)

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről, megegyezés szerint a Csicsergő Óvodában.

 

Hagyományainkhoz híven az alábbi ünnepeket, rendezvényeket tartjuk intézményünkben

 

Programok:

Tervezett időpontok

 

Állatok világnapja:

 

2018. október 5.

Alma szüret:

2018. szeptember.

Teréz napok:

2018. október 10-13.

Mikulás:

2018. december 6.

Idősek karácsonya:

2018. december 14.

Adventi koncert:

2018. december 14.

Gyermek karácsony:

2018. december 18.

Felnőtt karácsony:

2018. december 19.

Farsang:

2019. február.

Március 15.:

2019. március 14.

Víz világnapja:

2019. március 22.

Húsvét:

2019. április 18.

Föld napja:

2019. április 22.

Anyák napja:

2019. május 3.

Apák napja:

2019. április 20.

Családi zöld nap:

2019. május 19.

Évzárók:

2019. május 22-25.

Gyermeknap:

2019. május 30.

Gyermektábor:

2019. június 10-15.

Kirándul az óvoda:

2019. június 05.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Az óvoda működésével kapcsolatos dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján: brunszvikovi.hu, papír alapon az óvodavezető irodájában.