Óvodai beiratkozás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának

fenntartásában lévő óvodákba történő jelentkezés módja, a felvételi időpont meghatározása a

2018/2019.  nevelési évre

2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. május 07-11. között (hétfőtől - péntekig)   

 

Hétfő: 8.00 órától - 12.00 óráig; 13.00 órától - 17.00 óráig

Kedd: 8.00 órától - 12.00 óráig; 13.00 órától - 16.00 óráig

Szerda: 8.00 órától - 12.00 óráig; 13.00 órától - 17.00 óráig

Csütörtök: 8.00 órától - 12.00 óráig; 13.00 órától - 16.00 óráig

Péntek: 8.00 órától - 12.00 óráig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a értelmében:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (személyi azonosító hiányában a gyermek születési anyakönyvi kivonatát)
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében igazolni kell a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély másolatát.

 

 Az óvodai beiratkozáskor ajánlott bemutatni az alábbi iratokat is:

 

 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek kötelező védőoltásait tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleménye szükséges, (a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai

intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet)

 • az étkezési   térítési   díj    csökkentésére,  mentességére   jogosító   körülményeket  igazoló dokumentumokat,
 • amennyiben a gyermeke hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
 • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását

 

 A beíratás helyszínei:

1072 Budapest, Akácfa u. 32.                                                     info: www.bobitaovoda.hu

1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.                                             info: www.brunszvikovi.hu

1073 Budapest, Dob u. 102.  bejárat a Rózsa u. 32.       info: www.ovodacsicsergo.hu

1074 Budapest, Dob u. 95.                                                           info: www.dobovoda.hu

1078 Budapest, Murányi u. 27.                                                  info: www.kopevarovoda.hu

1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.                                                info: www.nefelejcsovi.hu

 

 

 Felvételi jelentkezés az óvodába:

 

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (az ehhez szükséges jelentkezési lapok megtalálhatók az intézményekben)
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az

 óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját

 követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában  tartózkodási

 helye szerint illetékes jegyzőt.

 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője
 • Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
 • Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló
 • Alapító okiratuk szerint minden óvoda fogadhat integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermeket.
 • A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szabálysértési tényállásként határozza meg az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegését, (Szabs.tv. 247.§) melynek értelmében: Az a szülő vagy törvényes képviselő

 1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

 

 1. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény rendelkezései értelmében: Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság

 1. az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap után felhívja a családi pótlék jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményre,
 2. az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap után - a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül - kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését.

 

 Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák vezetői az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesítik a szülőket legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapjáig, azaz 2018. június 12. napjáig.

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. A másodfokú ügyben a fenntartó jár el és hoz döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 Felmentés a kötelező óvodai nevelésben történő részvétel alól:

 

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

 Kérelem benyújtása: Az a szülő, aki az felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig – azaz 2018. május 7. napjáig - nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

 

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

  Kapcsolódó fájlok

 • Óvodai_felvétel_iránti_kérelem_2018