Óvodai beiratkozás

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodákba történő jelentkezés módja, a felvételi időpont meghatározása a 2019/2020-as nevelési évre

2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig  tartó  nevelési évre történő óvodai jelentkezésre  az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2019. május 6-10. között (hétfőtől - péntekig)

Hétfő, Szerda: 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 17.00 óráig

Kedd, Csütörtök: 8.00 órától - 12.00 óráig és 13.00 órától - 16.00 óráig

Péntek: 8.00 órától - 12.00 óráig

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a értelmében:

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodába történő jelentkezés helyszínei:

Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda, 

1072 Budapest, Akácfa u. 32.                                                    info: www.bobitaovoda.hu

Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda,

1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.                                               info: www.brunszvikovi.hu

Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda,

1073 Budapest, Dob u. 102.  Bejárat: Rózsa u. 32.                 info: www.ovodacsicsergo.hu

Erzsébetvárosi Dob Óvoda,  

1074 Budapest, Dob u. 95.                                                         info: www.dobovoda.hu

Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda, 

1078 Budapest, Murányi u. 27.                                                  info: www.kopevarovoda.hu

Erzsébetvárosi Magonc Óvoda, 

1071 Városligeti fasor 39-41.                                                     info: www.magoncovoda.hu

Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda,

1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.                                                 info: www.nefelejcsovi.hu

 

Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (személyi azonosító hiányában a gyermek születési anyakönyvi kivonatát)
 • a szülő/gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Az óvodai jelentkezéskor szükséges bemutatni az alábbi iratokat is:

 

 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek kötelező védőoltásait tanúsító orvosi igazolását, vagy oltási könyvét,
 • a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleményét,
 • a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat másolatát,
 • amennyiben a gyermek a családból kiemelten nevelkedik, az erről szóló gyámhatározatot,
 • az étkezési térítési díj csökkentésére, mentességére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
 • amennyiben a gyermeke hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülői nyilatkozat),
 • tartós betegségről (allergiáról, egyéb betegségről) szóló orvosi, szakorvosi igazolást,

 

 

 

 

 • az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazoló, a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot,
 • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolást,
 • külön élő, vagy elvált szülők esetében a bírósági végzést a gyermekelhelyezésről, ennek hiányában mindkét fél által aláírt nyilatkozatot, vagy gyámhatósági határozatot.

 

 

Amit az óvodai jelentkezésről tudni kell

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2)]

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt. 49. § (1)].

 

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát [Nkt. 72. §. (2)].

 

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet.

Amennyiben a gyermek felvételét nem a kötelező felvételt biztosító óvodába kéri, úgy a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a lakcím szerint körzetileg illetékes óvoda vezetője részére.

 

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. [Gyvt. 42/A. § (2)]

 

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva - együtt kell működniük. [Ptk. 4:143. §]

 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. [Ptk. 4:175. §]

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. [2012.évi II. törvény 247. § a)]

 

Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság

 1. a) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap után felhívja a családi pótlék jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményre,
 2. b) az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap után - a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül - kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál az ellátás szüneteltetését. [Cst. 15. §]

 

 

 

 

 

 

 

Felvételi jelentkezés az óvodába

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (az ehhez szükséges felvételi kérelem megtalálható az intézményekben, illetve az intézmények honlapján) [Nkt. 49. § (1)].

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése]

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2)]

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. [Nkt. 49. § (3)].

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése]

 Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (10)]

 

Alapító okiratuk szerint minden óvoda fogadhat integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermeket.

 

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. [Nkt. 8. § (5)].

 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. [Nkt. 49. § (3)].

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (11)]

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák vezetői az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesítik a szülőket legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapjáig, azaz 2019. június 11. napjáig. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1a) h)]

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be. [Nkt. 37. § (2)].

A másodfokú ügyben a fenntartó jár el és hoz döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. [Nkt. 37. § (3), (4)].

A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt. 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. [Nkt. 37. § (5)].

 

 

 

 

Felmentés a kötelező óvodai nevelésben történő részvétel alól

 

 

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2)].

 

Kérelem benyújtása: Az a szülő, aki az felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig – azaz 2019. május 3. napjáig - nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2a)]

 

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2a)]

 

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1b)]

 

 

 

 

 

  Kapcsolódó fájlok

 • Körzethatárok

 • Óvodai felvétel iránti kérelem